[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 45 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนฤพล ประทุมพงษ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : chaichan
เข้าชม : 4384
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

กด [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ตรวจสอบรายชื่อได้เลย..

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
*************************************
  ตามที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ได้รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ทางโรงเรียน         บ้านดุงวิทยาได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑
 

๑ นางสาวปรวิศา  เกิดป้าน
๒ นางสาวพรไพลิน  สังข์แสงใส
๓ นางสาว ณัฐธิดา  พลเรือง

๔ นายโชติพงษ์  นาคนิรันดร์
๕ นางสาวรัตนาภรณ์  อุดม
๖ นายปวริศร์  มุราษี
๗ นางสาววริชญา  จันแปงเงิน
๘ นางสาวจันทร์จิรา  สีทับทิม
๙ นางสาววิภาดา  จำปาสิงห์
๑๐ นางสาววลัยพรรณ  อุทัยเรือง
๑๑ นางสาววริศรา  อ๊อดเอก
๑๒ เด็กหญิงปัญญาพร  หุ่นทอง
๑๓ นางสาวณัฐชยา  พาแก้ว
๑๔ นางสาวสุวรรณา  สอนพิมพ์
๑๕ นางสาวชลพินทุ์  ศรีวงศ์
๑๖ นางสาวกุลธิดา  เมืองมัจฉา
๑๗ นางสาวรุ่งอรุณ  เลิศเศียร
๑๘ นางสาวนภัสวรรณ  วรรณจันทร์
๑๙ นางสาวรุ่งอรุณ  เลิศเศียร
๒๐ นางสาวธนิตา  คุณากูลสวัสดิ์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๒

๑ เด็กหญิงขวัญชนก  โพธิ์ขาว
๒ นางสาวธิดารัตน์  เย็นศิริ
๓ นางสาวณัฐณิชา  ราชจำปี
๔ นายวายุภัทร  บุญพรม
๕ นายณัฐกมล  ผ่านสำแดง
๖ นายกิตติวัฒน์  กัณหา
๗ นางสาวอารินทร์ญา   โทนโต๊ะ
๘ นายณภัทร  สองภาลี
๙ เด็กหญิงศศิฉาย  มาจันแดง
๑๐ นางสาวปนิดา  อุปมา
๑๑ นางสาวศริญญา  สีทะบาล
๑๒ นายกฤษณชัย   อุรัน
๑๓ นายชินกฤต  บุตตาศรี
๑๔ นางสาวณิชาวีร์  น้ำจันทร์
๑๕ นายวรภพ  ศรีสมรักษ์
๑๖ นางสาวรัตน์ธิตา  นนท์สุรัตน์
๑๗ นางสาวจุไลรัตน์  ปะระกา
๑๘ นางสาวลลิตา  แก้วอาษา
๑๙ นายพุฒิพงษ์  บุญมี
๒๐ นางสาวลลิตา  แก้วอาษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๓ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๓

๑ นายภัทรดลย์  พลแสง
๒ นายอัสนี  สีหาคลัง
๓ เด็กชายภูริวัตน์  คำทุม
๔ นายอนุรักษ์  เที่ยงตรง
๕ นางสาวมนัสนันท์  เพชรตะกั่ว
๖ นางสาวสุภาวดี  แสนปาลี
๗ นางสาวจิราวรรณ  สัตย์ธรรม
๘ นายรัชชานนท์  โสดาวิชิต
๙ เด็กหญิงพิชญา  ทองพาพันธ์
๑๐ นายปฏิภาณ  บุญหลัง
๑๑ นางสาวสุกัญญา  บุญฤทธิ์
๑๒ นายพีรวัฒน์  ฝุ่นจันทึก
๑๓ นายธนายุต  โพธิ์ศรี
๑๔ นางสาวปภารินทร์  เดชศิริ
๑๕ นายธวัชชัย  พันธ์หอม
๑๖ นายณัฐศาสตร์  จันทร์เหลือง
๑๗ นายเทวฤทธิ์  เทพจันทร์
๑๘ นายรพีภัทร  ศรีเชียงหวาง
๑๙ นางสาวเกตน์นิภาท  แซ่ชี
๒๐ เด็กหญิงศศิธารา  เจริญวิจิตรกุล


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๔ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๔
 

๑ นายรัษฎากร  บัวทองจันทร์
๒ นายธนาดล  มุ่งหมาย
๓ นายณัฐวุฒิ  ขุนทอง
๔ นายณัฐวุฒิ  รักเสมอวงศ์
๕ นายอนุชิต  นิยม

๖ นางสาวกฤติยา  ภูดวงจิตร
๗ นางสาวรุ่งอรุณ  เลิศเศียร
๘ นางสาวจีระนันท์  บุญอนุรักษ์
๙ นางสาวธิดารัตน์  บุตรดีสุวรรณ
๑๐ นางสาวกิ่งดาว  ผลานารถ
๑๑ นายวีระพงษ์   เเสงทับทิม
๑๒ นางสาวธัญชนก  ดงประจำ
๑๓ นายนนทกร  บีกขุนทด
๑๔ เด็กหญิงภัครมัย  ทองเดื่อ
๑๕ นายประกาศิต  ปุระเทพ
๑๖ นางสาวพรหมพร  บรรจง
๑๗ นางสาวศิรดา  วงษ์ชารี
๑๘ นางสาวปิยนุช  หวังดี
๑๙ นางสาวภัทรนันท์   สมบูรณ์
๒๐ นายเจษฎา  โขงจำปา

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๕ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๕

๑ นางสาวแพรวา  แสนอ่อน
๒ นางสาวอริสา  นาบิดา
๓ นางสาวอัจฉรานันท์  ใจน้อย
๔ นางสาวจันทิมาพร  ลำเนา
๕ นางสาวปานวดี  ใสงาม
๖ นางสาวจีระนันท์  บุญอนุรักษ์
๗ นางสาวชัชรา  ไทยอ่อน
๘ นางสาวกัลยรัตน์  มุ่งหมาย
๙ นางสาวนาถลดา  โมฆรัตน์
๑๐ นางสาวสุพิชญา  ทองโคตร
๑๑ นางสาวพรทิพย์  สิงห์สาย
๑๒ นางสาววิจิตรา  มูลเล
๑๓ นางสาวไอรดา  พร้อมพันธ์
๑๔ เด็กหญิงจิฑาภรณ์  บุรีเพีย

๑๕ เด็กหญิงธนวรรณ  โคมทอง
๑๖ นางสาวสุชานันท์  ใสงาม
๑๗ เด็กหญิงปริยากร  ศรีมันตะ
๑๘ นางสาวมัณฑิรา  ศิริไพบูลย์
๑๙ เด็กหญิงภัทราวดี  หยาดไธสง

๒๐ นายชินวัตร  ราชเเลน

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๖ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๖

๑ นายปิยพนธ์  อุปนันท์
๒ นางสาวศศิกานต์  พลเยี่ยม
๓ นางสาวปาลิดา   จันทวงศ์
๔ นางสาวชุติกาญจน์  ลดสีดา
๕ เด็กหญิงชลลดา  นนทะพา
๖ นายเตชิต  เนื่องชมภู
๗ นายภูวดล  มูลสิทธิ
๘ นางสาวธิษณามดี  ใจวัน
๙ นางสาวชัญญา  เหล่าเรือง
๑๐ นายเจษฎาภรณ์  ภูสีฤทธิ์
๑๑ นางสาวจันทิมาพร  ลำเนา
๑๒ นายภูวดล  โชคสกุล
๑๓ นางสาวมิ้นท์ภาดา  สะพังเงิน
๑๔ นายอัษฎาวุธ  ภิลัยวรรณ์
๑๕ นางสาวอารียา  บุญเจริญ
๑๖ นางสาวชฎาภรณ์  อิสาบุตร
๑๗ นางสาวกัลยา  บัวละคุณ
๑๘ นายภูริพัฒน์  ทองแป้น
๑๙ นายภูวดล  มูลสิทธิ
๒๐ นางสาวกัญลญา  รักภเสถียร

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๗ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๑

๑ นางสาวกุลธิดา  เมืองมัจฉา
๒ นายวรเชษฐ์  ทัพสุริย์
๓ นางสาวเบญญภา  เอกวงศา
๔ นายสุรการ  ศรีเชียงสา
๕ นางสาวดุษิตา  สาครเจริญ
๖ นางสาวนิชนันท์  พิเภค
๗ นายภูวนาท  หวานจริง
๘ นางสาวธนพร  นายม
๙ นางสาวเนตรอักษร  คำไสว
๑๐ นายกฤษฎา  หงษ์คำ
๑๑ นายศุภร  กุลวงศ์
๑๒ นายศุภกฤต  พิเนตรเสถียร
๑๓ นางสาวณัฐธยาน์   ดวงพา
๑๔ เด็กหญิงสุนิสา  บางแก้ว
๑๕ นายภูชิชย์  วิทยา
๑๖ นางสาวทิฐิยาภรณ์  บุลานลม
๑๗ นางสาวสุธามาศ  ดุงศรีแก้ว
๑๘ นางสาวนันฑิตา  เพชรสุระ
๑๙ นางสาวอภิญญา  เมาเเสง
๒๐ นางสาวสุภาพร  สอนสุข


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๘ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๒
 

๑ นางสาวปิยะธิดา  จันมา
๒ นาย ทนงศักดิ์  ผุยบัวค้อ
๓ นางสาวเรณุกา  ครองปัญญา

๔ นางสาวฑิตฐิตา  บุญอภัย
๕ นายณัฐพล  สีทา
๖ นายอายุทัย  ไกรศรี
๗ นางสาวณัฐชยา  ชายทวีป
๘ นางสาวชนนิกานต์  แก่นพรม
๙ นายนาธาน  สายแสน
๑๐ นางสาวธนัญกรณ์   สุวรรณไตร
๑๑ นางสาวนารา  จันโสดา
๑๒ นายอานุภาพ  พิมจันดี
๑๓ นายภานุวัฒน์  ศรีสุข
๑๔ นางสาววราภรณ์   เสาดี
๑๕ นางสาวสิริยุพา  พรมคำน้อย
๑๖ นางสาวรัชฎาพร  ศรีมหันต์
๑๗ นางสาวพินสุดา  ศรีชมชื่น
๑๘ นางสาวชนิสรา  ไปเจอะ
๑๙ นางสาวณัฐณิชา  เจริญธงชัย
๒๐ นางสาวบัณฑิตา  อ้วนเย็นดี


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๙ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๓

 

๑ นางสาววรรณวษา  จันภูทัต
๒ นางสาวธัญชนก  ธิมาชัย
๓ เด็กหญิงสุพรรษา  นาแก
๔ นายภูริพัฒน์  แมนจันทึก
๕ นางสาวสุภาพร  บุญสุโข
๖ นางสาวอาภารัตน์   ชาญฉลาด
๗ นางสาวเกศินี  ดอนทอง
๘ นางสาวสุพิชชา  บุญกว้าง
๙ นางสาวพัชรินทร์  ลมลด
๑๐ นางสาวศิริภา  กลางวิชัย

๑๑ นางสาววรัญญา  ศรีมายา
๑๒ นางสาวพรรณวิภา วัฒนะ
๑๓ นายศุภชัย  ตลิ่งชัน
๑๔ นางสาวน้ำเพชร  ภุมรินทร์
๑๕ นายนาครนคร  โพธิ์สีลา
๑๖ นายจณกรณ์  ช่วยทองสุข
๑๗ นางสาวกัญญาณัฐ  ทองพาพันธ์
๑๘ เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิพวนนอก
๑๙ นางสาวพรรณวดี  คงประพัฒน์
๒๐ นายนนทพัทธ์  คำศรีระภาพ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๐ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๔
 

๑ นางสาวเปรมกมล  ดัชถุยาวัตร
๒ นางสาวโสภิตนภา  อินธิเสน
๓ นายอภิสิทธิ์  วิชิต
๔ นายนันทิพัฒน์  ภูเด่นผา
๕ เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีวงค์
๖ เด็กชายธีรภัทร  สวัสดิ์เอื้อ

๗ นางสาวสุภาวดี  ทุมสิงห์
๘ นายสันติภาพ  พลชัย
๙ เด็กชายชัยภูมิ  ชาตรีคำ
๑๐ นายรติกร  สุขประเสริฐ
๑๑ เด็กหญิงษมาพร  ภูดวงดาษ
๑๒ นายอภิสิทธิ์  วิชิต
๑๓ นางสาวธิวาภรณ์  เทียบที
๑๔ นางสาวชลธิชา  นาชัย
๑๕ นางสาวภัทธรวดี  ประเสริฐสังข์
๑๖ นางสาววิมลรัตน์  แก้วแสนเมือง
๑๗ นางสาวมัทริกา   พรมศิลา
๑๘ นางสาววารุณีย์   พะชะ
๑๙ นางสาวชุติสรา   เกษศรี
๒๐ นางสาวสุภา  ตุมอญ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๑ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๕

๑ นายจิรวัฒน์  รักเสมอวงศ์
๒ นายศุภกฤต  พิเนตรเสถียร
๓ นางสาวณัฏฐธิดา  อินทะจักร
๔ เด็กหญิงกนกรัตน์   ปาคำทอง
๕ นางสาวมาริสา   ศรีชนะ
๖ นายอนุชิต  ณ รังสี
๗ นางสาวชนกนันท์  ซื่อสัตย์
๘ นางสาวกัญญารัตน์   ศิริภักดิ์
๙ นายจีรวัฒน์   เจิมจันทร์
๑๐ นายกรณ์ตนัย  เรวรรณ์
๑๑ นายวรเชษ   สาธร
๑๒ นางสาวธนพร   ศรีสุนาครัว
๑๓ นายพงศธร  พิมพาเลีย
๑๔ นางสาวกนกภรณ์  เผยศิริ
๑๕ นายอนุวัต   บัวทอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๒ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๖

๑ นายปารวัฒน์  อุปนันท์
๒ นางสาวปทิตตา   บุดดี
๓ เด็กหญิงวิยะดา   จำศรี
๔ นางสาวพัชรธิดา   สร้อยจิตร
๕ นางสาวรุ้งอรุณ   นิลละคา
๖ นางสาวปนัดดา   ชัยมา
๗ นายอภิรักษ์   พิลาวัลย์
๘ นายอดิศร   พัฒนสาร
๙ นางสาวพิชชาภา   เชียงกางกุล
๑๐ นางสาวธีรตา   นามแสง

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น มาสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                        นายสมดุลย์  โฉมหาญ
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา 19/ก.ค./2564
      ขยายเวลาเรียนออนไลน์ถึง 31 กรกฎาคม 2564 12/ก.ค./2564
      แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 27/มิ.ย./2564
      แจ้งเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 12/มิ.ย./2564
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 25/พ.ค./2564


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042271234 | โทรสาร : 042271234
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5