[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 46 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนฤพล ประทุมพงษ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 
  
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
 

sci01

act01

act02

act03

act04

act05

act06

act07

act08

act09

act10

act12

act13-cert

 

กิจกรรมที่ 1 ตอบปัญหา ระดับมัธยมตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว)

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน
☺ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
2. เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

ขอบข่ายของเนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 - ม.3
    รวมถึงเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วิธีดำเนินการแข่งขัน
การดำเนินการแข่งขันแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบดังนี้

1. รอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
    จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน ใช้เวลา 60 นาที
    โดยการทำข้อสอบออนไลน์ผ่าน google form แล้วคัดเลือกนักเรียน
    ที่ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 เข้าแข่งขันในรอบตัดสิน
2. รอบตัดสิน ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกทำข้อสอบแบบอัตนัย
    ชนิดตอบสั้นๆ จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน
    ใช้เวลาทำข้อละ 2 นาที รวมเป็น 30 นาที โดยการทำข้อสอบออนไลน์
     ผ่าน google form

การตัดสิน
1. ตัดสินโดยนำคะแนนจากการแข่งขันในรอบตัดสิน 30 คะแนน
    นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนน
    รองลงมาจะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-2 และรางวัลชมเชยตามลำดับ
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

หมายเหตุ
     1. สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
         กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
     2. รอบคัดเลือกแข่งขันใน
วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564
         เวลา 14.30 – 15.30 น.

     3. รอบตัดสินแข่งขันในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
         เวลา 14.30 – 15.00 น.

     4. ติดตามข้อมูลต่างๆ ในกลุ่มตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ห้องเตรียมการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว)

รอบคัดเลือก  วันที่  25  สิงหาคม  2564

 

กิจกรรมที่ 2 ตอบปัญหา ระดับมัธยมตอนปลาย

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (ประเภทเดี่ยว)

รับสมัครเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนที่ 1 (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโดยทำแบบทดสอบผ่าน google form  แบบทดสอบประกอบด้วย 5 วิชา คือ ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  วิทยาการคำนวณ

• การแข่งขันมี 2 รอบ ดังนี้

1. รอบคัดเลือก แข่งขันวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564

    เวลา 14.40 น. - 15.20 น.

    แบบทดสอบมีทั้งหมด  30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที

2. รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564

    เวลา 14.40 น. -15.00 น.

    แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที

• เกณฑ์การตัดสิน

1. รวมคะแนนสอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

2. ถ้าผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ากันการเรียงลำดับจะใช้เวลาในการส่งแบบทดสอบในการตัดสิน

เข้าร่วมกิจกรรม


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

sci-02-ask-02-a
เข้ากลุ่มกิจกรรมตอบปัญหา ม.ปลาย

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ   

 

กิจกรรมที่ 3 Science & Techno Quiz ระดับมัธยมตอนต้น

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน Science Quiz
มัธยมศึกษาตอนต้น
รอบคัดเลือก

 

กิจกรรมที่ 4 Science & Techno Quiz ระดับมัธยมตอนปลาย

การแข่งขัน Science Quiz ระดับ ม.ปลาย (ประเภทเดี่ยว)

• คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยาในปีการศึกษา 2564

2. เป็นนักเรียนแผนการเรียนที่ 2 และ 3

• รูปแบบการแข่งขัน

1. รอบคัดเลือก เป็นข้อสอบแบบปรนัยภาษาอังกฤษ โดยทำแบบทดสอบผ่าน google form  เนื้อหาการสอบครอบคลุมวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมีทั้งหมด  20 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที คะแนนรวม 20 คะแนน วันเวลาในการแข่งขัน : วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 - 15.30 น.

2. รอบตัดสิน เป็นการถามตอบคำถามอัตนัยภาษาอังกฤษแบบสั้น ๆ โดยทำการตอบคำถามออนไลน์ผ่าน google meet เนื้อหาการสอบครอบคลุมวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน วันเวลาในการแข่งขัน : วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

• การตัดสิน

1. รวมคะแนนสอบรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน เรียงลำดับรางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล

2. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนรวมทั้งสองรอบเท่ากัน การตัดสินจะใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยถามตอบเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม science quiz ม.ปลาย

 

สมัครแข่งขัน science quiz ม.ปลาย

 

   ประกาศผลการแข่งขัน Science Quiz ระดับ ม.ปลาย   

sci-04-quiz-02-win1

สแกนหรือกดที่นี่

 

 

กิจกรรมที่ 5 ภาพวาด ระดับมัธยมตอนต้น

เกณฑ์การแข่งขันเป็นการวาดภาพระดับ ม.ต้น

 • หัวข้อภาพ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” (ของปี 2563 ปี 2564 ยังไม่มี)
 • ขนาดของภาพ ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด A3 หรือประมาณ (11.50 x 16.50 นิ้ว) โดยพื้นที่สำหรับวาดภาพให้เว้นจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว
 • สีที่ใช้ในการวาด มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้น้ำเป็นตัวกลาง/ละลาย เช่นสีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบาย  ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก น้ำยาลบคำผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น
 • ส่งผลงานทาง ภายในวันที่ 31ส.ค. 2564 ไม่เกินเวลา 18.00 น.

กรรมการผู้ตัดสินวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • นางสาวสุพิศ พลพินิจ
 • นางลัดดาวัลย์ สิมลี

submit

 

 

กิจกรรมที่ 6 ภาพวาด ระดับมัธยมตอนปลาย

เกณฑ์การแข่งขันเป็นการวาดภาพระดับ ม.ปลาย

 • หัวข้อภาพ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” (ของปี 2563 ปี 2564 ยังไม่มี)
 • ขนาดของภาพ ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด A3 หรือประมาณ (11.50 x 16.50 นิ้ว) โดยพื้นที่สำหรับวาดภาพให้เว้นจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว
 • สีที่ใช้ในการวาด มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้น้ำเป็นตัวกลาง/ละลาย เช่นสีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบาย  ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก น้ำยาลบคำผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น
 • ส่งผลงานทาง ภายในวันที่ 31ส.ค. 2564 ไม่เกินเวลา 18.00 น.

กรรมการผู้ตัดสินวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • นายชวลิต พูนสุวรรณ
 • นายเผด็จ ภักดีนวล
 • นายปกรณ์  รสโสดา
 • นายยทภูมิ ถาหล้า

submit

 

กิจกรรมที่ 7 ภาพโปสเตอร์ ระดับมัธยมตอนต้น

act07a

 • หัวข้อ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • เงินรางวัล
  - รางวัลชนะเลิศ               จำนวน  300 บาท
  - รองชนะเลิศ อันดับ 1       จำนวน  250 บาท
  - รองชนะเลิศ อันดับ 2       จำนวน  200 บาท
  - รางวัลชมเชย    5 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
  และนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

 • ขนาดและโปรแกรม
  - ขนาดภาพแนวตั้ง ไม่จำกัดขนาด (ส่งผลงานเป็นไฟล์รูปภาพ เช่น jpg, png, bmp เป็นต้น)
  - ไม่จำกัดโปรแกรม 
  นักเรียนสามารถออกแบบได้ตามใจชอบ

​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


 

submit

 

กิจกรรมที่ 8 ภาพโปสเตอร์ ระดับมัธยมตอนปลาย

act08a
คลิกดูรายละเอีดยเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันเล่นเกม ระดับมัธยมตอนต้น

กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันเล่นเกม ระดับมัธยมตอนปลาย


คลิกดูรายละเอียดและเข้าร่วมแข่งขัน

 

ประกาศผลการแข่งขันเกมออนไลน์ 64 ดุงวิทย์
รอบคัดเลือก

 


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042271234 | โทรสาร : 042271234
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5