[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 26 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพินิจ สมบัติกำไร
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน


นายรมย์ อนันตโสภณ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายนฤพล ประทุมพงษ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ)
โดย : chaichan
เข้าชม : 841
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

กด [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ตรวจสอบรายชื่อได้เลย..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๓๑ อาคารลีลาวดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๖

๑ เด็กชายเสกสรรค์  วงษ์หาจักร์
๒ เด็กชายธีรภัทร  ไพเราะ
๓ เด็กชายธนพล  ยาเลิศ
๔ เด็กหญิงอรปวีณ์  วงษ์พิทักษ์
๕ เด็กชายฐิติพงศ์  พรมมา
๖ เด็กชายสุรเชษฐ์  มุ่งมาตย์

๗ เด็กชายพรรณธร  ระเวงวัลย์
๘ เด็กหญิงญาโณทัย  โคตรเสนา
๙ เด็กหญิงอลิสา  หนูทอง
๑๐ เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา  ธิปา
๑๑ เด็กชายณัฐดนัย หินวิเศษ
๑๒ เด็กชายภาคินทร์  สาริศรี
๑๓ เด็กหญิงณัฐชานันท์   มนัสศิลา
๑๔ เด็กชายสุธิชัย  ตรงใจ
๑๕ เด็กชายฤทธิ์พล  ไกรเวียน
๑๖ เด็กหญิงสุชานันท์  พระภิเดช
๑๗ เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชัยพรมมา
๑๘ เด็กหญิงธนพร  คงระกำ
๑๙ เด็กหญิงปัญญาพร  อุทัยวัฒน์

๒๐ เด็กชายธนภูมิ  แสนสุด

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๓๒ อาคารลีลาวดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๗
 

๑ เด็กชายไกรกวินท์  สุเพ็ง
๒ เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปักสังคะเณย์
๓ เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสุราษฎร์
๔ เด็กชายปิยเมธส์  ศิริปรัชญานันท์

๕ เด็กชายโทมัส  อรัน ไตเเอล
๖ เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชิยางคบุตร
๗ เด็กชายสุวิชญ์  ศรีเมือง
๘ เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลุนทรา
๙ เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมแสน
๑๐ เด็กหญิงธันชนก  ฤกษ์มงคลศิลป์
๑๑ เด็กชายชนายุส  พลชาลี
๑๒ เด็กชายณัฐวร  จันทร์เรือง
๑๓ เด็กชายอนุวัฒน์  ผิวเเตง
๑๔ เด็กหญิงชุติพร  เกียรติศักดิ์ทวี
๑๕ เด็กหญิงปนัดดา  เอื้อศิลป์
๑๖ เด็กหญิงสุชัญญา  มาศรี
๑๗ เด็กหญิงชลธิชา  โสวารี
๑๘ เด็กชายยุทธภูมิ  ไพโสภา
๑๙ เด็กชายธีรภัทร  มาถาวร
๒๐ เด็กชายณัฐปาณี  พรมแสง


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๓๓ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ๒ ห้อง ๔๒๓
๑ เด็กชายอาทิตย์  ถารโท
๒ เด็กหญิงพีรยา  ก่อสุข
๓ เด็กชายเมธา  สีชานิล
๔ เด็กหญิงชลนิชา  ทองบัวบาน
๕ เด็กชายอัครชัย  ทองสุทธิ
๖ เด็กชายกิตติศักดิ์  ระดาพันธุ์
๗ เด็กชายปฎิภาณ  ลักขณา
๘ เด็กชายธนาพิพัฒน์  คำไฮ
๙ เด็กชายสุนทร  หลอดทอง
๑๐ เด็กหญิงชุติพร  เกียรติศักดิ์ทวี
๑๑ เด็กหญิงจิราภา  พิมพ์วงศ์
๑๒ เด็กชายเจษฎา  ภาละแสน
๑๓ เด็กชายจิรภัทร  อาจสด
๑๔ เด็กชายพุทธิพงศ์ แคนมืด
๑๕ เด็กหญิงธิติญา  บุดดี
๑๖ เด็กหญิงปุณสุวีร์   ภัทรวัฒน์กุล
๑๗ เด็กชายหาญณรงค์  จุลละนันท์
๑๘ เด็กชายจีระพงษ์  เสียงเลิศ
๑๙ เด็กหญิงประภาวรินย์  ชาริมา
๒๐ เด็กชายสรชัช   คีรี


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๓๔ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ๒ ห้อง ๔๒๔
๑ เด็กชายวันมงคล  จุมพลหล้า
๒ เด็กชายกฤตนัย  ตลิ่งไธสงค์
๓ เด็กชายสหชัย   ชุมแสง
๔ เด็กชายธินกร  สมบัติกำไร
๕ เด็กชายวุฒิกร   ชำนาญยงค์
๖ เด็กหญิงภัทรธิดา   ผลมีศักดิ์
๗ เด็กชายอลงกรณ์  จูลพลหล้า
๘ เด็กหญิงนิชารีย์ภัทร์   พรมสิทธิ์
๙ เด็กหญิงธิดาภรณ์   อินทุประภา
๑๐ เด็กหญิงชุติมา   พิมพ์จันทร์
๑๑ เด็กหญิงภชพรรณ   ทรงศรี
๑๒ เด็กหญิงธีรดา   วงษ์ชมภู
๑๓ เด็กชายกิตติชัย   ตาลโกกุล
๑๔ เด็กชายเตชินท์   ศรีชัยมูล
๑๕ เด็กหญิงศศิกานต์   อุบลรัตน์
๑๖ เด็กหญิงปราณณิชา   วาทะสิทธิ์
๑๗ เด็กหญิงรุ่งนิวา   วงศ์ภักดี
๑๘ เด็กชายทวีชัย   นวกะคาม
๑๙ เด็กชายธีรยุทธ   อินทะวงศ์
๒๐ เด็กชายนิพิฐพนธ์   กล้าเกิด

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น มาสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                   นายสมดุลย์  โฉมหาญ
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ก งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ 8/ก.ค./2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ก งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ 26/มิ.ย./2563
      ประกาศเรียกอันดับสำรองประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 มอบตัวเพิ่มเติม 14/มิ.ย./2563
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 10/มิ.ย./2563
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 10/มิ.ย./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
สพม.20 อุดรธานี
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5