ครูศุภร  ไชยขันธ์
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สพม.20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูต้นแบบ ครูสร้างสรรค์